Get in touch

Kontakt

Dobrodošli u našu zajednicu

 

Na raspolaganju smo za sva vaša pitanja.

 

Lončareva kuća

Crkva Kršćanskog zajedništva

Samoborska cesta 89, Zagreb

 

Thomas Connors Jr

Mobitel: 099/ 5975-671

E-mail: tconnorsjr@gmail.com

 

 

Pošaljite nam poruku putem e-maila

a

O našoj crkvi

Naša vizija

a
a

Evangelizam

Evanđelje podignuto izvan četiri zida je apsolutni temelj naše crkve, u poslušnosti prema Marku 16,15 Tada im reče: “Idite po svem svijetu i propovijedajte Radosnu vijest svakom stvorenju …” Naglašavamo osobni evangelizam, i veliku raznolikost prosljeđivanja i sudjelovanja u djeljenju Evanđelja.

a

 Preobraćenje

Svjedoci smo, svjedočimo i propovjedamo za odluku. Evanđelje ima moć spasiti i preobraziti živote. 1 Peter 1:23, jer ste ponovno rođeni, ne iz raspadljiva, nego iz neraspadljiva sjemena: riječju živoga i vječnog Boga.  Većina naših zajednica sastoji se od ljudi koji su ovdje preobraženi Božjom snagom.

a

Mjesna crkva

Bog je postavio sve što je potrebno da bi izvršio svoju volju u postavljanju mjesne crkve. Efežanima 1:22-23 …i “sve mu je podložio pod noge”, s njega dade za glavu nad svim u Crkvi, koja je njegovo tijelo, punina Onoga koji ispunja sve u svima. Božja se volja ostvaruje u nama i kroz nas kao povezivanje i obvezujemo se na mjesnu crkvu.

a

Učeništvo

Bog namjerava pozivanje Njemu i za Njega, da bi se postiglo kroz osposobljavanje i opremanje unutar postavljanja mjesne crkve. Zato je najviši poziv pastora i zajednice da se pokoravaju Božjoj zapovijedi u Mateju 28: 19-20. Zato idite i učinite sve narode učenicima mojim! Krstite ih u ime Oca i Sina I Duha Svetoga učeći ih da drže sve što sam vam zapovjedio; i evo, ja sam s vama uvijek, sve do svršetka svijeta. “Amen.

Širenje Crkve

Rezultat učenika da bude uzdignut je da ih se oslobodi u polje žetve. Matthew 9:37-38 Tada reče svojim učenicima “Žetva je velika, a poslenika malo. 38 Zato molite gospodara žetve da pošalje poslenike u žetvu svoju.” Šaljemo parove da bismo postavili nove zajednice, s ciljem da reproduciramo našu viziju na novom području.

 Svjetski Evangelizam

Od najranijih biblijskih zapisa, Božja vizija je svjetsko svjedočanstvo i utjecaj. Poruka evanđelja i vizija koju nam je Bog objavio nije jednostavno američki, već inspiriran Bogom; pa stoga funkcionira i relevantan je u svakom narodu i kulturi svijeta. Mark 16:15 čitav svijet / svaka osoba… Matthew 28:19 svi narodi… Naš posao kao vjernicima i kao mjesnoj crkvi je moliti, trenirati, uložiti, poslati i podupirati radnike da idu na cijeli svijet!

Najuzbudljivije mjesto gdje idete  svaki tjedan

a

Što je novo u lončarevoj kući? Javite se i saznajte! 

Statement of Faith for The Potter’s House

a

 • Postoji samo jedan Bog i da On vječno postoji u tri osobe: Otac, Sin i Duh Sveti.
 • Bog Otac je Stvoritelj svemira. On je stvorio čovjeka na svoju sliku za zajedništvo i pozvao čovjeka natrag k sebi kroz Krist nakon pobune i pada čovjeka.
 • Isus Krist vječno je Bog. Bio je zajedno s Ocem i Duhom Svetim od početka, i kroz njega su sve stvorene. Ostavio je Nebo i postao utjelovljen Svetim Duhom Djevice Marije; odsada, On je zauvijek jedan Krist s dvije prirode – Bog i čovjek – u jednoj osobi.
 • Duh Sveti je Bog, Gospodin i davatelj života, koji je bio aktivan u Starom zavjetu i dan Crkvi u potpunosti na Pedesetnicu. On ovlašćuje svece za službu i svjedočenje, čisti čovjeka od stare prirode i nas u skladu s Kristovom slikom.
 • Krštenje u Duhu Svetom s dokazima da govorimo u jezicima, nakon obraćenja, oslobađa puninu Duha i dokazuju plodovi i darovi Duha Svetoga.
 • U Bibliji koja sadrži Stari i Novi zavjet je sama jedina nepogrešiva, nadahnuta Riječ Božja i da je njezin autoritet krajnji, konačan i vječan. Ne može se dodati, oduzimati ili nadjačati u bilo kojem pogledu. Biblija je izvor svih nauka, poučavanja, ispravljanja i ukorivanja. Sadrži sve što je potrebno za vodstvo u pobožnosti i praktičnom kršćanskom ponašanju.
 • Kristova posredna smrt na križu plaća kaznu za grijehe cijeloga svijeta. Njegove prednosti iscjeljenja (tijela, duše i duha) također su predviđene za pomirenje.

 • Spasenje je Božji dar, temeljen na zaslugama smrti Njegovog Sina, i prisvaja se vjerom. Na spasenje utječu osobna pokajanja, vjerovanje u Gospodina Isusa (opravdanje) i osobno prihvaćanje Njega u svoj život kao Gospodina i Spasitelja (obnova).
 • Kršćanski život je posvećenost, predanost i svetost. Nedostaci pojedinca su zbog još uvijek naprednog posvećenja svetaca. Kršćanski život ispunjen je pokusima, testovima i ratovima protiv duhovnog neprijatelja. Za one koji ostaju u Kristu do njihove smrti ili Njegovog povratka, obećavaju vječni blagoslov u Božjoj prisutnosti.
 • Crkva je Tijelo Kristovo, Božje prebivalište među svetima kroz Duha. Svaki vjernik rođen od Duha ima mjesto u crkvi koju je odredio Bog. Mjesto gdje Krist radi u životima pozvanih i poziva ministre na veliko povjerenstvo da idu u svijet i učine učenicima svakog naroda.
 • U uredbama krštenja i Gospodnje večere. Krštenje je vanjski znak onoga što je Bog već učinio u životu pojedinca i javno je svjedočanstvo da osoba sada pripada Kristu. Identificira se s Isusovom smrću i uskrsnućem i radi se u ime Oca, Sina i Duha Svetoga. Gospodnja večera je sjećanje na smrt Gospodina i čini se u sjećanju na Njega sve dok ne dođe ponovno; to je znak našeg sudjelovanja u Njemu.
 • U tjelesnom, osobnom, drugom dolasku Gospodina Isusa Krista, uskrsnuće svetaca, tisućljeću i konačnoj presudi. Konačna presuda će odrediti vječni status i svetaca i nevjernika, određenih njihovim odnosom s Isusom Kristom.

O našoj zajednici

Pogledajte naše fotografije

a

Pružamo mirno i konstruktivno okruženje za vas i vašu obitelj

U što vjerujemo

Isus Krist je Božji Sin koji je došao na svijet i umro na križu kao posljednja žrtva za grijehe čovječanstva. Tri dana kasnije Isus je ustao od mrtvih te tako dokazao svoju božansku prirodu i time omogućio nama da budemo spašeni kroz Njegovo ime.

Tko smo

Lončareva kuća je kršćanska protestantska crkva sa strašću za širenjem radosne vijesti Isusa Krista. Suvremene službe slavljenja održavaju se u opuštenom okruženju gdje ćete čuti bitne poruke koje možete primijeniti na vlastiti život.

Što možete očekivati

Svaka služba započinje suvremenim slavljenjem namjenjenim da Vas ohrabri i osnaži. Potom molimo za potrebe zajednice. Slijedi služba davanja da bismo iskazali čast Gospodinu, koji je nama tako velikodušno dao, te kratke najave. Nakon najava propovijeda se Božja Riječ. Služba završava zajedničkim druženjem.

Upoznajte našu zajednicu

Pastor i njegova supruga

a
About our church

Our Vision

a
a

Evangelism

The Gospel taken outside the four walls is the absolute foundation of our church, in obedience to Mark 16:15 And He said to them, ‘Go into all the world and preach the gospel to every creature’… We emphasize personal evangelism, and a large variety of outreaches to share the Gospel.

a

 Conversion

We witness, testify and preach for a decision. The Gospel has the power to save and transform lives. 1 Peter 1:23 having been born again, not of corruptible seed but incorruptible, through the word of God which lives and abides forever… The bulk of our congregation consists of people converted here by the Power of God.

a

The Local Church

God has placed everything necessary to accomplish His will in the setting of the local church. Ephesians 1:22-23 …the church. Which is his body, the fullness of him who fills everything in every way. God’s will is accomplished in us and through us as connect and commit ourselves to a local church.

a

Discipleship

God intends for calling to Him, and for Him, to be accomplished through being trained and equipped within the setting of a local church. Therefore, the highest calling of a Pastor and congregation is to obey God’s command in Matthew 28:19-20 Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you; and lo, I am with you always, even to the end of the age.” Amen.

Church Planting

The result of disciples being raised up is that they be released into the harvest field. Matthew 9:37-38 Then He said to His disciples, “The harvest truly is plentiful, but the laborers are few. 38 Therefore pray the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest.” We send couples to plant brand new congregations, with the aim of reproducing our vision in a new area.

 World Evangelism

From the earliest Bible record, God’s vision is worldwide testimony and impact. The gospel message and the vision God has revealed to us is not simply American, but God-inspired; so therefore it works, and is relevant in every nation and culture of the world. Mark 16:15 all the world/every person…Matthew 28:19 all the nations… Our job as believers, and as the local church is to pray, train, invest, send and support workers to go into all the world!

The most uplifting place you go weekly

a

What’s new at the Potter’s House? Contact us to find out! 

Statement of Faith for The Potter’s House

a

 • There is only one God, and that He is eternally existent in Three Persons: Father, Son, and Holy Spirit.
 • God the Father is the Creator of the universe. He created man in His own image for fellowship, and called man back to Himself through Christ after the rebellion and fall of man.
 • Jesus Christ is eternally God. He was together with the Father and the Holy Spirit from the beginning, and through Him all things were made. He left Heaven and became incarnate by the Holy Spirit of the Virgin Mary; henceforth, He is forever one Christ with two natures–God and man–in one Person.
 • The Holy Spirit is God, the Lord, and giver of life, who was active in the Old Testament, and given to the Church in fullness at Pentecost. He empowers the saints for service and witness, cleanses man from the old nature, and conforms us to the image of Christ.
 • The baptism in the Holy Spirit with evidence of speaking in tongues, subsequent to conversion, releases the fullness of the Spirit, and is evidenced by the fruits and gifts of the Holy Spirit.
 •  In the Bible containing the Old and New Testament is alone the only infallible, inspired Word of God, and that its authority is ultimate, final, and eternal. It cannot be added to, subtracted from, or superseded in any regard. The Bible is the source of all doctrine, instruction, correction, and reproof. It contains all that is needed for guidance in godliness and practical Christian conduct.
 • Christ’s vicarious death on the cross paid the penalty for the sins of the whole world. Its benefits of healing (body, soul, and spirit) are provided for in the atonement as well.

 • That salvation is a free gift of God, based on the merits of the death of His Son, and is appropriated by faith. Salvation is affected by person repentance, belief in the Lord Jesus (justification), and personal acceptance of Him into one’s life as Lord and Savior (regeneration).
 • The Christian life is to be one of consecration, devotion, and holiness. The shortcomings of the individual are because of the still progressing sanctification of the saints. The Christian life is filled with trials, tests, and warfare against a spiritual enemy. For those abiding in Christ until their deaths or His return, the promises of eternal blessing in the presence of God are assured.
 • The Church is the Body of Christ, the habitation of God among the saints through the Spirit. Every believer born of the Spirit has a place in the church designated by God. A place where Christ is working in the lives of the called out ones and calling ministers to the great commission to go into all the world and make disciples of every nation.
 • In the ordinances of Baptism and the Lord’s Supper. Baptism is the outward sign of what God has already done in the individual’s life and is a public testimony that the person now belongs to Christ. It is identifying with the death and resurrection of Jesus and is done in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. The Lord’s Supper is a commemoration of the death of the Lord and is done in remembrance of Him until He comes again; it is a sign of our participation in Him.
 • In the bodily, personal, second coming of the Lord Jesus Christ, the resurrection of the saints, the millennium, and the final judgment. The final judgment will determine the eternal status of both the saints and the unbelievers, determined by their relationship to Jesus Christ.

About our church

See our photo gallery

a

We provide a calm and constructive enviroment for you and your family

Welcome to our church

 

We are at your disposal for all your questions.

 

Lončareva kuća

Crkva Kršćanskog zajedništva

Samoborska cesta 89, Zagreb

 

Thomas Connors Jr

Mobile: 099/ 5975-671

E-mail: tconnorsjr@gmail.com

 

 

Send us a message via e-mail form

a

What we believe

Jesus Christ is the Son of God who came and died on the cross as the final sacrifice for the sins of humanity. Three days later Jesus rose from the dead, thereby proving his diety, and enabling us to be saved through His name.

Who we are

The Potter’s House is a non-denominational church with a passion to share the good news of Jesus Christ. Contemporary worship services are held in a casual environment where you’ll hear relevant messages you can apply to everyday life.

What to expect

Each service begins with contemporary worship songs to encourage and edify you. We then pray for needs of the congregation. We take an offering in order to honor the Lord with our giving, as He has so generously given to us. Announcements are briefly made, followed by the preaching of the Word of God before the service closes with a time of fellowship.

Meet our community

Pastor and his wife

a